Error!

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mineralenhandel de Kubus zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

 

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Mineralenhandel de Kubus worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mineralenhandel de Kubus worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mineralenhandel de Kubus ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

1. Alle aanbiedingen van Mineralenhandel de Kubus zijn vrijblijvend en Mineralenhandel de Kubus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mineralenhandel de Kubus. Mineralenhandel de Kubus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mineralenhandel de Kubus dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

 

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Mineralenhandel de Kubus herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

 

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mineralenhandel de Kubus garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Goederen kunnen afwijken van foto's qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de gegeven termijn en zolang de voorraad strekt.

 

2. Tenzij anders overeengekomen vind de betaling plaats middels betaling op rekening. Goederen worden direct verzonden en de betalingstermijn is 14 dagen.

 

3. Wanneer de betaling 10 dagen na de factuurdatum niet bij Mineralenhandel de Kubus binnen is, zal er 3% van het totale bedrag aan kredietbeperking worden geheven. Ten laste van de verkoper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook welke Mineralenhandel de Kubus, als gevolg van niet nakoming door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

 

4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mineralenhandel de Kubus.

 

5. Voor de verzendkosten in Nederland worden standaard tarieven berekend voor pakketten tot 23 kilo. De prijzen van palletzendingen zijn op aanvraag en worden voor verzending gecommuniceerd.

 

6. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze zijn bij ons opvraagbaar.

 

7. Er geldt een minimum orderbedrag van €100,00 binnen onze webshop. In de showroom geldt een minimum orderbedrag van €250,00.

 

 

Artikel 4. Levering

 

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).

 

2. De door Mineralenhandel de Kubus opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

 

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

 

4. Mineralenhandel de Kubus is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Mineralenhandel de Kubus gedragen tenzij het verzenden in delen geschiedt op verzoek van de klant.

 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij/zij volgens de overeenkomst met Mineralenhandel de Kubus is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mineralenhandel de Kubus geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

1. De klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mineralenhandel de Kubus daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

2. Indien aan u geleverde goederen niet aan verwachting voldoen zal Mineralenhandel de Kubus in overleg met u als klant op zoek gaan naar een passende oplossing. Na overleg met u en Mineralenhandel de Kubus kunt u de retourzending richten aan:

 

Mineralenhandel de Kubus

t.a.v. Retouren

Tijinkskamp 2

7631 AK Ootmarsum

 

Retourgoederen worden uitsluitend teruggenomen indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door u voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Mineralenhandel de Kubus in beginsel niet worden vergoed.

Goederen kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

 

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mineralenhandel de Kubus, dan wel tussen Mineralenhandel de Kubus en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Mineralenhandel de Kubus, is Mineralenhandel de Kubus niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Mineralenhandel de Kubus.

 

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 

1. Mineralenhandel de Kubus houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Mineralenhandel de Kubus respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Mineralenhandel de Kubus.

 

 

 Artikel 10. Overmacht

 

1. Onverminderd de   overige aan haar toekomende rechten,   Mineralenhandel de Kubus ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mineralenhandel de Kubus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mineralenhandel de Kubus kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar  isen den noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Artikel 11. Diversen

 

1. Indien u aan Mineralenhandel de Kubus opgave doet van een adres, is Mineralenhandel de Kubus gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mineralenhandel de Kubus schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

2. Wanneer door Mineralenhandel de Kubus gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te  isen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mineralenhandel de Kubus deze Voorwaarden soepel toepast.

 

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mineralenhandel de Kubus in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mineralenhandel de Kubus vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

4. Mineralenhandel de Kubus is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Logo Mineralenhandel de Kubus

Let op!

Slechts 70% van onze voorraad staat op onze webshop, deze wordt nog dagelijks aangevuld.

Voor een compleet overzicht nodigen wij je graag uit in onze showroom!

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

(Altijd op afspraak) 

Zie hier waar je aan moet voldoen om klant te worden

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.